Ляпунова Валентина Анатоліївна

Наукові інтереси

професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів; формування толерантності у дітей дошкільного віку; мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку.

Ляпунова В. А є керівником науково-дослідної теми кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького:

– «Соціокультурний розвиток особистості засобами дидактичного дизайну» Державний реєстраційний номер 0121U108570. Код за ЄДРПОУ 02125237 (з 2021 по 2023 рр.).

У межах науково-дослідної теми кафедри Ляпунова В.А. розробляє індивідуальну науково-дослідну тему: «Формування соціокультурної  компетентності дітей дошкільного віку»

Ляпунова В. А входить до складу редакційної колегії наукового фахового видання ( категорія Б) «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» (Pedagogical Education: Theory and Practice. Psychology. Pedagogy) Київського університету імені Бориса Грінченка.

Загалом Ляпунова В. А. має 106 публікацій. За останні 2 роки (після захисту), має 20 публікацій; із них: статей у виданнях, включених до баз Web of Science – 3, Scopus – 2; у наукових фахових виданнях – 5, розділи у колективних монографіях – 3; статті у зарубіжних виданнях 3; матеріали конференцій 2; навчально-методичні матеріали – 2.

Керівництво аспірантами

Наразі здійснюється підготовка 4 здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 012 Дошкільна освіта. У 2020 році згідно доручення науково-методичного центру вищої та фахової перед вищої освіти здійснювала експертизу проекту стандарту вищої освіти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» (доктор філософії).

Ляпунова Валентина Анатоліївна

Доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи.