Знайомство з претендентами на здобуття Премії Степана Стойка.

Робота 5. Вплив властивостей грунту на мікромолюсків у межах Приазовського національного природного парку.
Умерова Ава, Телюк Полiна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Про що проект:
“Моніторинг біологічного різноманіття на охоронюваних територіях ведеться постійно і з більшою або меншою регулярністю відображається в друкованих виданнях. Проблему підтримання біорізноманіття зазвичай не розглядають, у зв’язку зі збереженням природи грунтів й структур грунтового покриву. Однак грунтовий покрив являє собою середовище проживання, яке забезпечує співіснування різних видів. Не винятном і є наземні молюски. Вони є провідною групою безхребетних в наземних екосистемах. У степових зонах вони, як і інші види, сприяють виробництву і концентрації кальцію в грунті та можуть бути використані не лише як індикатор окремих факторів середовища, а також як показник сумарних умов: типів грунтів чи клімату, вологості чи органічних речовин.
Практично немає досліджень щодо впливу ґрунтових властивостей (від ґрунтових мікроагрегатів до наявності ґрунтового покриву) на функціональні особливості популяцій мікромолюсків у межах природних національних парків. Оскільки більшість досліджень сфокусовані на вивчені різноманітних систематичних,таксономічних груп молюсків, минаючи вивчення просторової організації екологічних ніш досліджених об’єктів.
У попередніх наших роботах ми вивчали вплив едафічних чинників на мікромоллюсків у рекультивованих ґрунтах та міський ландшафтів. Тому дослідження властивостей ґрунту в об’єктах ПЗФ є нашою наступною ціллю, оскільки дасть можливість вивчити біорізноманіття ґрунту та зіставити результати з попередніми дослідженнями. Це дасть можливість виявити в якій екосистемі спостерігаєть найбільший вплив едафічних чинників на мікромолюсків.
Отже, метою проекта є дослідити вплив властивостей ґрунту (твердість ґрунту, агрегатний склад, електропровідність) на загальну щільність і видове різноманіття мікромоллюсків у межах Приазовського національного природного парка.
Задачі проекта:
• встановити видовий склад мікромолюсків у межах Приазовського національного природного парка;
• з’ясувати вплив властивостей ґрунту на мікромолюсків в межах дослідженої ділянки;
• окреслити заходи щодо охорони та збереження біорізноманіття рідкісних видів молюсків
Новизна проекта полягатиме у вивченні просторової організації екологічних ніш мікромолюсків за допомогою едафічних чинників. Передбачається вивчення таксономічного різноманіття мікромолюсків у межах Приазовського національного природного парка. Планується удосконалити список рідкісних і ендемічних видів, а також окреслити заходи щодо збереження природних угруповань наземних молюсків.
Дослідження будуть проводитися у Приазовському національному природничому парку.
Проби будуть зроблені в червні 2021 року. Кожен експериментальний полігон буде складтися зі 105 точок відбору проб, розташованих у межах 7 трансект (по 15 точок у кожній). Відстань між точками становить 3 м.
Вимірювання твердості ґрунтів буде здійснено в польових умовах за допомогою ручного пенетрометра Eijkelkamp на глибину до 50 см із інтервалом 5 см. Вимірювання електричної провідності ґрунту відбуватиметься за допомогою сенсора HI 76305 (Hanna Instruments, Woodsocket, R. I.), який працює спільно з портативним пристроєм HI 993310. Тестер оцінює загальну електропровідність ґрунту, тобто загальну провідність ґрунтового повітря, води і часток. Визначення агрегатного складу здійснюватиметься за допомогою сухого просіювання (Vadunina, Korchagina,1986). Статистичні розрахунки будуть проведені за допомогою програми Microsoft Excel 2010.
У результаті комплексного розрахунково-експериментального дослідження можна буде встановити, що процес агрегатоутворення в ґрунтах регулюється не тільки рівнем вмісту органічної речовини, але і його якісним складом. Розподіл мікромолюсків можливо буде нерівномірним і пояснюється це варіабельністю характеристик середовища, спричиняючи структурну і функціональну строкатість.
Агрегати різних розмірів також, можливо позначаться на чисельності досліджених об’єктів: макроагрегати, які мають велику пористість, важливі для проникнення води і повітря, для розвитку мікробів, дрібних тварин, коренів рослин. Саме це є необхідною умовою для забезпечення життєдіяльності молюсків, їхнього дихання, переміщення та отримання поживних речовин. Дрібні агрегати формують систему пір малих розмірів, що несприятливо впливають на життя мікромолюсків. Це в свою чергу може спричинити до просторового розподілу мікромолюсків, що може відігрувати важливу роль у підтримці широти ґрунтового біорізноманіття та його функціонування.
Отже, чисельність мікромолюсків можливо зазнаватиме впливу едафічних факторів. Це, у свою чергу, визначає положення видів в угрупованні та відтворює функціональну участь тварин у біоценозі та середовищі існування.

Leave a Reply