Гранти, премії, стипендії

Премія Президента України для молодих вчених

Щорічно до 15 січня

Указом Президента України від 12.06.2000 р. № 779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21.02.2001 р. № 104, від 24.03.2003 р. № 253) започатковано щорічні премії Президента України для молодих учених.

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють розвитку науки та утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України просить щорічно до 28 січня подати наукові праці на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених з урахуванням Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених, розробленої Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі Комітет). (повний варіант Інструкції див. на сайті: www.kdpu-nt.gov.ua).

На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – організації), підпорядкованих МОНмолодьспорту.

Колектив претендентів на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. Вік осіб, які претендують на здобуття премій, не може перевищувати 35 років на 01 березня поточного року.

До розгляду не приймаються наукові праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів на здобуття державної нагороди.

Премії повторно не присуджуються.

Нижче наведено загальні вимоги до оформлення документів та праць на здобуття премій.

Документи – том 1 і опис праці – том 2 подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігаються в організації, що висувала працю на премію.

Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки – 297х210 мм.

На обкладенці кожного тому та реферату обов’язково вказуються:

– повна назва організації, яка висуває працю; – назва праці; – прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

1. документи – том 1.

1.1. Лист–подання, у якому вказується повна назва організації, яка представляє працю, назва праці, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист-подання друкується на бланку організації, яка представляє працю, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

1.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

– комплектність подачі матеріалів (перелік документів та їх обсяг); – повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись праця після її розгляду в Комітеті;

– прізвище, ім’я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з працею (як правило, один із авторів праці).

1.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту праці, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації, яка висувала працю на премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається до першого примірника документів.

1.4. Реферат праці (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії. В рефераті вказується: – мета праці; – наукова новизна; – практична значимість; – загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою наукової праці, та інша інформація, яка характеризує працю.

Для праці в галузі науки і техніки, зокрема вказується основні її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена, досягнута економічна ефективність з відповідними обгрунтуваннями (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обгрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл, обов’язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування робіт авторів. Якщо праця подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

1.5. Протокол (протоколи) чи витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, де вказується назва праці, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

1.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку праці на висунення).

1.7. Довідка про творчий внесок у працю на кожного претендента окремо (1 сторінка), де вказується його конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та індекс їх цитування. Довідка підписується керівником організації, де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

1.8. Відомості на претендента: прізвище, ім’я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках), дата народження, освіта, спеціальніст, науковий ступінь, вчене звання, місце основної роботи, посада, службова адреса та телефони (службовий і мобільний), домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку організації, де працює претендент, підписується ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення. Якщо після представлення праці змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.

1.9. Документи 1-го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.

2. Опис праці – том 2.

2.1. Опис праці – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними і світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективнівсть та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій за даною науковою працею та перелік всіх інших публікацій авторів.

2.2. До складу2-го тому також можуть включатися: копії основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до праці; копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво; довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження праці у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації, де здійснено це впровадження.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.

3. Анотація праці

3.1. В анотації вказується назва праці, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації, яка представляє працю, та коротка характеристика праці, в якій вказується мета праці, наукова новизна, обгрунтовується її науково-практична значимість. Вказується кількість опублікованих монографій, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS та загальний індекс цитування робіт претендентів.
3.2. Анотація обсягу до 1-ї сторінки подається в 2-х примірниках та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

4. Реферат праці

4.1. Додаткові 2 примірника реферату праці (із документів – том 1) з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур. Реферат подається також в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14). Праці претендентів, які не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються на колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та не повертаються здобувачам.

Гранти Президента України для молодих учених

Щорічно до 30 січня

Умови конкурсу

1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на 31 березня поточного року): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Розгляд конкурсних запитів та їх експертна оцінка здійснюються ДФФД у встановленому порядку.
1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.
1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування коштами ДФФД на основі договору між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються наукові проекти, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають значну наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:
– актуальність тематики;
– оригінальність наукової ідеї;
– наукова й практична значимість очікуваних результатів;
– наукова кваліфікація молодого вченого;
– забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1.Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.
3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки (пункт меню “Операції – Передати у Word для друку”), подається у паперовому вигляді у трьох окремо скріплених примірниках. Одночасно подається дискета (3,5 дюйми), що містить електронний варіант запиту з розширенням .z13 (файл zp_grant_рік.z13), відповідність якого паперовому варіанту є обов’язковою.

До матеріалів запиту додаються також гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій, які подаються особисто) за тематикою проекту (до п’яти найменувань) та завірена копія першої сторінки паспорта молодого ученого.
3.3. Усі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульвар Т.Шевченка,16, к. 403, телефон для довідок: (044) 246-39-27. 3.4. Запити подаються до 31 березня включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Інформацію щодо умов участі у конкурсі і комп’ютерну програму для створення запиту можна отримати на сайті ДФФД (Державного фонду фундаментальних досліджень): http:// www.dffd: gov.ua /down load/ Conkurs 13.zip.

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Щорічно до 30 січня

1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Для одержання гранта претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі документи:

2.1. Заявку за формою згідно з додатком 1.

2.2. Реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2.

2.3. Опис проекту.

2.4. Кошторис витрат згідно з додатком 3.(додатки 1-3 можна отримати у відділі аспірантури ЗНУ)

2.5. Довідку-об’єктивку.

2.6. Два рекомендаційних листи.

3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у яких розкриваються такі питання:

Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту.

Актуальність проекту.

Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення існуючих спроб її розв’язання.

Мета проекту.

Завдання проекту.

Шляхи реалізації проекту.

Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій.

Розділ 2. План реалізації проекту.

Викласти етапи проекту за схемою:

– назва етапу;

– термін реалізації етапу;

– опис заходів для здійснення етапу;

– результати здійснення етапу.

Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту.

Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, місце знаходження, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Опис проекту обов’язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову підтримку проекту.

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обгрунтувати потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди, організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого обладнання.

Розділ 4. Кінцевий результат проекту.

Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов’язаних з реалізацією проекту.

5. Довідка-об’єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

У разі співавторства довідки-об’єктивки заповнюються окремо на кожного зі співавторів проекту.

Обов’язково вказується така інформація:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– число, місяць, рік народження;

– освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;

– місце роботи, посада, трудовий стаж (для працюючих);

– творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;

– досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;

– участь у галузевих проектах (у т.ч. міжнародних);

– місце проживання (фактичне/ за місцем проживання), телефон (робочий, домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);

– ідентифікаційний номер.

Зазначений перелік питань можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаторський потенціал.

6. Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній галузі, компетентними щодо теми проекту, і повинні містити:

– підтвердження інноваційного характеру й актуальності проекту;

– обгрунтування необхідності фінансування проекту;

– характеристику творчих та організаторських здібностей автора проекту.

У кінці листа вказуються посада, місце проживання, телефон особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її компетентність (науковий ступінь, учене звання, нагороди, кваліфікація тощо).

Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, скріплюється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому порядку (у разі, якщо ця особа працює).

7. Дата отримання заявки проставляється в реєстраційній картці працівником Міністерства. При розгляді заявок, що надійшли поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.

8. Проект та всі документи до нього оформляються державною мовою. Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, засвідченим у встановленому порядку.

9. Усі документи (крім рекомендаційних листів) супроводжуються особистим підписом автора проекту.

10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими літерами.

11. До розгляду не приймаються проекти, які:

– надійшли на конкурс після 15 травня;

– подано менше ніж у трьох примірниках;

– не містять повного комплекту документів;

– не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді, затвердженому Указом Президента України від 2 серпня 2000 року № 945 “Про гранти Президента України для обдарованої молоді” (зі змінами), та в цьому Порядку;

– подані авторами, вік яких на день подання заявки не досягає 14 років або перевищує 35 років;

– подані авторами, які вже отримували (особисто чи як співавтори) гранти Президента України для обдарованої молоді.

12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення Експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених

Щорічно до 30 січня

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. № 560

Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюється за місцем їхньої основної роботи (навчання) вченими (науково-технічними) радами вищих навчальних закладів, наукових установ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні вченої (науково-технічної ради) ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.

На здобуття стипендій висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.

 

Вищий навчальний заклад ІІІ-ІV акредитації, наукова установа, що висунув молодого вченого на здобуття стипендії, надсилає:

1. Мотивоване подання (на бланку вищого навчального закладу, наукової установи), в якому зазначаються наукові досягнення претендента. Подання підписується керівником та завіряється печаткою;

2. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається (2 прим.):

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата та місяць народження (граничний вік для кандидата в стипендіати – 35 років);
  • повна назва організації, де він працює (навчається);
  • посада (для аспірантів – рік навчання);
  • науковий ступінь та вчене звання.

3. Відомості про напрями наукових досліджень претендента та його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи:

3.1. Напрям наукових досліджень:

  • пріоритетний напрям наукових досліджень відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
  • пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942;
  • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. № 535;
  • напрям наукових досліджень претендента.

3.2. Науковий доробок за останні 5 років (у кількісному показнику):

монографії: одноосібні, колективні;

наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);

наукові статті у фахових виданнях;

статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;

вітчизняні патенти;

закордонні патенти та ліцензії;

підручники та посібники з грифом Міністерства;

підручники та посібники;

інша навчально-методична література.

3.3. Участь у виконанні НДДКР:

за замовленням закордонних установ;

за державним замовленням;

за госпдоговорами.

4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 5 років, що відповідає пункту 3.2., підписаний проректором з наукової роботи та претендентом на здобуття стипендії.

5. Копії найважливіших праць (не більше 3-х) за останні 5 років.

6. Рекомендації двох докторів наук, підписи докторів наук завіряються.

7. Відомості про платіжні реквізити вищого навчального закладу, наукової установи в Державній казначейській службі України для перерахунку стипендії, підписані головним бухгалтером вищого навчального закладу, наукової установи.

8. Витяги з протоколу засідання кафедри і ради факультету про висунення кандидата на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

Документи подаються у двох примірниках.

Кожен примірник брошурується в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, назва вищого навчального закладу, наукової установи, прізвище, ім’я, по батькові, на здобуття стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених.

Академічна стипендія Кабінету Міністрів України аспірантам вищих навчальних закладів

Щорічно до 15 січня

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 09 серпня 2001 р. № 980

– Академічна стипендія Кабінету Міністрів України призначається студентам – відмінникам вищих навчальних закладів та аспірантам за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі.
Зазначена академічна стипендія виплачується студентам та аспірантам таких груп вищих навчальних закладів: класичні університети; педагогічні; технічні; технологічні; охорони здоров’я; юридичні; сільськогосподарські; економічні та управління; архітектури і будівництва; транспортні; підприємництва і торгівлі; культури; фізкультури та спорту; живопису, скульптури та дизайну; військові; правоохоронні.

– Кандидати на отримання академічної стипендії Кабінету Міністрів України висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

– Призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам – один раз на рік розпорядженням Кабінету Міністрів України за пропозиціями МОНМС.

– Розподіл академічної стипендії Кабінету Міністрів України між вищими навчальними закладами здійснюється міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, у межах, встановлених МОНМС.

– Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та аспірантів академічної стипендії Кабінету Міністрів України може бути здійснено рішенням учених рад, затвердженим керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади.

Перелік документів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України аспірантам другого року денної форми навчання за рахунок державного замовлення

– Характеристика кандидата за підписом зав. кафедрою і ректора* (2 прим.).

– Витяг з протоколу засідання кафедри про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

– Витяг з протоколу засідання Ради факультету про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

*Документи подаються до відділу аспірантури і докторантури без підпису ректора.

Академічна стипендія імені М.С.Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів

Щорічно до 30 січня

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 209

– Академічна стипендія імені М.С.Грушевського (далі – стипендія) призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації (далі – вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу.

– Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої МОН.

– Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

– Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам – один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

– Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.

– Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам – з дня призначення стипендії.

– Студенти вищих навчальних закладів та аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані виші навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.

Перелік документів на здобуття академічної стипендії ім. М.С.Грушевського для аспірантів другого року денної форми навчання за рахунок державного замовлення

– Мотивоване подання за підписом зав. кафедрою і ректора* (2 прим.).

– Витяг з протоколу засідання кафедри про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

– Витяг з протоколу засідання Ради факультету про висунення кандидатури для призначення стипендії Кабінету Міністрів України ( 2 прим.).

*Документи подаються до відділу аспірантури і докторантури без підпису ректора.